fbpx

Algemene Voorwaarden Online yoga juf in de klas

Artikel 1 Inleiding
1.1​ ​Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Online yoga juf in de klas bedoeld.

Online yoga juf in de klas
Commelinstraat 31 H
1093TH Amsterdam
KvK: 34345220
mail@onlineyogajufindeklas.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s
2.1 De online training die Online yoga juf in de klas aanbiedt, is primair bedoeld voor basisschoolleerlingen en secundair voor leerkrachten.
2.2 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools.​ ​Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me ervoor inspannen om handvatten te bieden om mijn programma’s te volgen.​ ​De ondersteuning die ik bied staat omschreven op de website van het programma.

Artikel 3 Proefperiode
Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling
4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.onlineyogajufindeklas.nl . Deze prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.
4.2 Betaling kan in een keer, of in 2 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de training de verplichting tot betaling bestaan.
4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot het programma te ontzeggen totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.
4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Gebruik materialen. (werkboek, audio’s, video’s en mailtjes) 
5.1 De teksten van het werkboek, audio’s en video’s van de training en de mailtjes zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken binnen de kaders die daarvoor worden aangegeven. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties
6.1 Ik streef ernaar de materialen langdurig online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit tijdig van te voren per e-mail melden zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over de training of een onderdeel van de training of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en, als de klacht gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald trainingsonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
7.3​ ​Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1​ ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is​ ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst door mij bedongen prijs, exclusief BTW. 
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is te allen tijde uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy 
9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer; en/of dit plaatsvindt op basis van mijn privacyverklaring die via de website te raadplegen is; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen de Online Yogajuf in de Klas en de deelnemer in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende deelnemer. Online Yogajuf in de Klas houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Artikel 10 Overig 
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. 

Artikel 11 Geschillen 
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen in eerste aanleg voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12 Toepasselijk recht 
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden 
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip. 
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.